header.hamburger

Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassing
- De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, afwijkende voorwaarden zijn enkel van toepassing na schriftelijke bevestiging. Door derden gehanteerde inkoopsvoorwaarden zijn in ieder geval niet van toepassing.

2. Aanbiedingen
- Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis.

3. Prijzen
- De door ons overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming der transactie geldende invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het gebied van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
- Indien in één dezer factoren wijziging optreedt voor de levering, zijn wij gerechtigd de prijzen op billijke wijze hiervoor aan te passen.
- Een herziening van de koersen in één of meer valuta's waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie in de breedste zin gebaseerd is, zal ons naar  keuze het recht geven prijs te wijzigen ofwel het order te annuleren.

4. Risico in verband met levering
- Bij levering af fabriek of magazijn reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
- De wijze van transport, verpakking enz. wordt zelfs dan, indien geen verdere aanwijzingen door de koper zijn gegeven, door ons bepaald, zonder dat wij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

5. Leveringstijden
- De door ons in offertes, bevestigingen of anders vermelde leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper  geen recht op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling.

6. Betaling
- Indien de in de bestelbon genoemde prijs - die gebaseerd is op directe betaling - niet door de koper aan ons wordt voldaan, uiterlijk op de vervaldatum van de factuur, wordt hij geacht - zonder dat enige ingebrekestelling is vereist - van rechtswege in verzuim te zijn en zijn de hierna bepaalde bepalingen van toepassing.
- Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de koper. 
- Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen. Echter bij overschrijding van deze termijnen vervallen van rechtswege alle betalingstermijnen voorzien op de nog niet-vervallen facturen en worden deze onmiddellijk opeisbaar. De betalingstermijnen op de bestelorders, worden dan eveneens van rechtswege tegen rembours of tegen contante betaling gezet, volgens onze vrije keuze. Hetzelfde geval doet zich voor wanneer de door ons toegestane kredietlijn door de koper wordt overschreden. Betalingstermijnen, vermeld op de bestelorders, zijn slechts geldig voor zover deze worden bevestigd bij de facturatie.
- Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 € per factuur.


7. Uitdrukkelijk ontbindend beding
- De niet-betaling van de factuur, 8 dagen na de vervaldag ervan, ontbindt van rechtswege de verkoopovereenkomst, zonder ingebrekestelling. De koper zal voor deze goederen worden gecrediteerd voor de waarde die er onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met de kosten van terugneming en de forfaitaire schadevergoeding voorzien in artikel 10. Ondanks dit beding staat het de verkoper vrij tot gedwongen uitvoering over te gaan.
- De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

8. Reclamaties
- Reclamaties aangaande de kwaliteit van het geleverde en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst ervan door de koper bij ons schriftelijk worden gemeld.
- Reclamaties aangaande de verborgen gebreken van de geleverde goederen dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na kennisname ervan, door de koper bij ons schriftelijk gemeld.
- Iedere terugzending moet geschieden franco onze magazijnen, en na voorafgaande geschreven toelating.

9. Aansprakelijkheid
- Alle goederen zijn gewaarborgd tegen fabricatiefouten.
- Wij zijn nimmer gebonden tot enige verdere aansprakelijkheid, dan - naar onze keuze – 
   a. herlevering van de goederen die ernstige fabricatiefouten vertonen;
   b. vergoeding van de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke goederen.
- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, dan deze hoger vermeld, zelfs wanneer deze veroorzaakt worden door verborgen
  gebreken.

10. Annulering
- Indien de koper ingebreke blijft zijn verbintenis na te komen, inzonderlijkheid bij annulatie van een bestelling, zal deze bij wijze van strafbeding een forfaitaire  schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% op de globale bestelling en zulks in toepassing van art. 1229 van het Belgisch Burgerlijke Wetboek, meer een verwijlintrest van 10% 's jaars op deze schadevergoeding vanaf de dag der ingebrekestelling.
- Als annulatie van een bestelling wordt eveneens aanzien, de weigering ingevolge de niet-betaling, van een levering tegen rembours of tegen contante betaling. Alsdan wordt het hogervermelde schadebeding van toepassing, meer de veroorzaakte verzendings- en terugnamekosten.
- Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat de nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd, daaronder begrepen dat wij door onze eigen toeleveranciers, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd aan die van het voortduren van die omstandigheden.
- Wanneer deze omstandigheden langer duren dan 3 maanden, zijn wij gerechtigd de transactie te annuleren, zonder tot schadevergoeding gehouden te 
  zijn.

11. Slotbepalingen
- Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend  de rechtbanken te Turnhout bevoegd tenzij de verkoper  verkiest te dagvaarden voor de rechtbank van de vestiging
  van de koper.
- Het Belgisch recht is van toepassing

Wat ?